राज्यस्तरीय योजना


 1. क्षेत्रीय योजना बळकटीकरण करणे
 2. वसतिगृह
 3. आश्रमशाळा समूह
 4. इंग्रजी माध्यमाची शाळा ऊघडणे
 5. माहिती व प्रसिद्धी करणे
 6. भारत सरकार शिष्यवृत्ती
 7. कोशल्य विकास
 8. पोलीस व सैन्यदल प्रशिक्षण
 9. पुस्तक पेढी
 10. नामंकित शाळा चालविणे
 11. भूमी संपादन
 12. शासकीय वसतिगृह दुरुस्ती
 13. शासकीय आश्रमशाळा दुरुस्ती
 14. शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम
 15. वसतिगृह बांधणे (टि एस पी )
 16. वसतिगृह बांधणे ( ओ टि एस पी )
 17. आश्रमशाळा बांधणे ( टि एस पी )
 18. वसतिगृह बांधणे (ओटी एस पी )
 19. कर्मचारी प्रशिक्षण
 20. व्यावसाय प्रशिक्षण केंद्र
 21. न्यूक्लिअस बजेट योजना
 22. स्वयंसेवा संस्था चालविणे