शाळा व्यवस्थापन समिती


अ. क्र. शाळेचे नाव #
१. शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, गोहे बु . ।। डाउनलोड
२. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, तेरुंगण डाउनलोड
३. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, राजपूर डाउनलोड
४. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, आहुपे डाउनलोड
५. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, आसाणे डाउनलोड
६. शासकीय इंगजी माध्यमाची आश्रमशाळा, घोडेगाव डाउनलोड
७. शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कन्या आश्रमशाळा, सोमतवाडी डाउनलोड
८. शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कन्या आश्रमशाळा, सोनावळे डाउनलोड
९. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, अजनावळे डाउनलोड
१०. शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कन्या आश्रमशाळा, खटकाळे डाउनलोड
११. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, खिरेश्वर डाउनलोड
१२. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, मुथाळणे डाउनलोड
१३. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, आंबे डाउनलोड
१४. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, कोहिंडे डाउनलोड
१५. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, टोकावडे डाउनलोड
१६. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, चिखलगाव डाउनलोड
१७. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, कुरुंजी डाउनलोड
१८. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, पांगारी डाउनलोड
१९. शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, वडेश्वर डाउनलोड
२०. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, कोते डाउनलोड
२१. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, बोरबेट डाउनलोड
२२. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, बामणेली डाउनलोड
२३. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, गोगवे डाउनलोड