एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव
ता. आंबेगाव जि. पुणे.

प्रशासकीय संरचना


मंत्री
आदिवासी विकास विभाग
राज्यमंत्री
आदिवासी विकास विभाग
प्रधान सचिव
आदिवासी विकास विभाग
आयुक्त
आदिवासी विकास महाराष्ट्र राज्य, नाशिक
अपर आयुक्त
आदिवासी विकास ठाणे
प्रकल्प अधिकारी
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, घोडेगाव

आश्रमशाळा (२३)
अनुदानित आश्रमशाळा (८)
वसतिगृह (२४)