वन हक्क


अ.क्र. विषय डाउनलोड
१. राजपत्र ०३.१२.१९८५ डाउनलोड
२. शासननिर्णय जी. आर. ०९.०३.१९९०डाउनलोड
जी. आर. १३.१०.२०१५डाउनलोड
जी. आर. २१.०४.२०१५डाउनलोड
३. पेसा अंतर्गत तालुका निहाय गावांची आंबेगावडाउनलोड
जुन्नरडाउनलोड