वसतिगृह


अ. क्र. मुलांचे/ मुलींचे शासकीय वसतिगृह वसतिगृह गृहपाल / गृहप्रमुख यांचे नाव दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमांक
१. मागासवर्गीय मुलांचे , पुणे(कोरेगाव पार्क ), हवेली ,पुणे श्री. महाजन यू. एस (अ. का ) ९६८९९४८६६०
२. आदिवासी मुलांचे , पुणे( हडपसर ), हवेली ,पुणे श्री. राख आर. एस. ८८०६४०१००७
३. आदिवासी मुलांचे , पुणे( मांजरीफार्म ), हवेली, पुणे श्री. डामसे डी आर ९८६०४७२६०५
४. आदिवासी मुलांचे , पिंपरी चिंचवड , हवेली ,पुणे श्री. कदम के. ई . ९१५८४४४७४५
५. मागासवर्गीय मुलांचे , घोडेगाव (कोटामदरा ) , आंबेगाव ,पुणे श्री. जांभुळकर डी. एल. ९८५०८८९७९३
६. आदिवासी मुलांचे , मंचर, आंबेगाव ,पुणे श्री. डामसे डी. आर. ९८६०४७२६०५
७. आदिवासी मुलांचे , शिनोली , आंबेगाव ,पुणे श्री. माळवे आर. वाय . ९४२०७५५१७५
८. आदिवासी मुलांचे , जुन्नर , जुन्नर ,पुणे श्री. पैठणकर एम. एन. ९४२०८९१०३४
९. आदिवासी मुलांचे , ओतूर , जुन्नर ,पुणे श्री. कदम के. ई . ९१५८४४४७४५
१०. आदिवासी मुलांचे , राजगुरूनगर , राजगुरूनगर ,पुणे श्री. गावडे जी. पी. ९०११११८०९०
११. आदिवासी मुलांचे , वडगांव मावळ , मावळ ,पुणे श्री. भगत एन. पी. ९८२२२५४२४२
१२. आदिवासी मुलांचे , डेहणे , खेड , पुणे श्री. गावडे जी. पी. ९०११११८०९०
१३. आदिवासी मुलांचे , मलकापूर कराड , कराड , सातारा श्री. घोरपडे व्ही.बी. ९७६७९३३९५७
१४. आदिवासी मुलांचे , पुणे (सोमवार पेठ ) , हवेली , पुणे श्रीम.व्ही. एम. घैसास. ७७७३०४४०८९
१५. आदिवासी मुलांचे , पिंपरी चिंचवड सांगवी , हवेली , पुणे श्रीम. सी बी ओझरकर. ९८६०५३३१८६
१६. आदिवासी मुलांचे , पुणे( हडपसर ) , हवेली , पुणे श्रीम. चव्हाण एस. डी. ८६९८००४४४९
१७. मागासवर्गीय मुलांचे , जुन्नर, जुन्नर , पुणे श्रीम. रासकर एम. एस. ७७०९५१४६२८
१८. आदिवासी मुलांचे , ओतूर , जुन्नर, पुणे श्रीम. धाइंजे बी. एम. ९५५२१४४२७९
१९. आदिवासी मुलांचे , मंचर , आंबेगाव ,पुणे श्रीम. पी. एस. घायाळ ९५५५२५११४०३
२०. आदिवासी मुलांचे , घोडेगाव , आंबेगाव ,पुणे श्रीम. वकारे एस. एस. ९६५७७७९४८२
२१. आदिवासी मुलांचे , शिनोली , आंबेगाव ,पुणे श्रीम. काळे बी. एम. ९४२२९४२४२६
२२. आदिवासी मुलांचे , राजगुरूनगर , राजगुरूनगर ,पुणे श्री. पंढुरे व्ही. आर. ९८६०७४४१६१
२३. आदिवासी मुलांचे , डेहणे , खेड ,पुणे श्री. पंढुरे व्ही. आर. ९८६०७४४१६१
२४. आदिवासी मुलांचे , कराड ,कराड ,सातारा श्री. वाईसे एम. एस. ९८५०११४३७४