नामांकित आश्रमशाळा


अ. क्र. नामांकित शाळेचे नाव मुख्याध्यापकाचे नाव दुरध्वनी क्रमांक
१. श्री जे. आर गुंजाळ इंग्लीश स्कूल, अँड ज्यु. कॉलेज आळेफ़ाटा, ता. जुन्नर जि. पुणे ९८९०५९१६००, ९८८१८०२०९१, ९४२२१४३०११, ८६६८३८७६५७
२. रोजलॅंड इंटरनॅशनल स्कूल पाचगणी, ता. महाबळेश्वर जि. सातारा ७०६८८६८६८६, ७०६८४०००००, ९७६४६५४४६५
३. केम्ब्रिज हायस्कूल अँड ज्यु कॉलेज पाचगणी, ता. महाबळेश्वर जि. सातारा ७०२८४५४०६४, ७४१०५०००००
४. ब्लूमिंगडेल इंग्लिश स्कूल अँड ज्यु कॉलेज पाचगणी, ता. महाबळेश्वर जि. सातारा ९०६०२४२२२३, ९८२२४०००००
५. चैतन्य स्वरूप गरुकुल इंग्लिश मेडीयम स्कूल नेर्ले, ता.वळावा जि. सांगली. ८४८२८२४८४९
६. नॅशनल पब्लीक स्कूल पाचगणी, ता. महाबळेश्वर जि. सातारा ०२१६८-२४०२०१ / २४०७०२, ९९२२१११३४६
७. शालोम इंटर नॅशनल स्कूल अँड ज्यु कॉलेज शेशन रोड पाचगणी, ता.सातारा ९६२३५८९८०६
८. इनामदार इंटरनॅशनल स्कूल पलुस, ता. पलुस जि. सांगली ७३८५२४३३३३
९. अभिषेक विद्यालयम स्कूल चिंचवड पुणे ७८७५३५९५७०
१०. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी स्कूल फुलगाव ता. हवेली जि. पुणे ७७२२०८४०२६, ९८९०६९७२९२
११. सह्याद्री पब्लीक स्कूल सोमेश्वर ता. बारामती जि. पुणे ९४२१८६३७९३
१२. ज्ञानगंगा इंग्लिश मेडीयम स्कूल पाचगणी, ता. महाबळेश्वर जि. सातारा ९७६४३०३७९९, ८३२९९०००००