अनुदानित आश्रमशाळा


अ. क्र. आश्रमशाळेचे नाव मुख्याध्यापकाचे नाव दुरध्वनी क्रमांक( मुख्याध्यापक )
१. अनु. आशा ओतूर, ता. जुन्नर जि. पुणे श्री. आर. एल. ठोकळ ९८९०१५१५१३
श्री. मावळे ९४२०२५६३९९
२. अनु. आशा चावंड(जुन्नर) ता. जुन्नर जि. पुणे श्री. गाडेकर रघुनाथ गोविंद ७५०७३१९५०७
श्री. म्हसे कैलास हरिभाऊ ९५५२०९१३८३
३. अनु. आशा तळेरान, ता. जुन्नर जि. पुणे श्री. गुंजाळ पोपट गेनू ९४०३३५३९७१
४. अनु. आशा कोळवाडी, ता. जुन्नर जि. पुणे श्री. गायकर एस. डी. ९८६०९७१२६७
श्री. गवांदे जी. एम. ८०५५३११७३९
५. अनु. आशा आलमे, ता. जुन्नर जि. पुणे श्री. पठारे भगिरथ रघुनाथ ९९७५५९५०१९
श्री. पवार सुदाम बारकू ९९६०१५९१६८
६. अनु. आशा माळेगाव, ता. मावळ जि. पुणे श्री. गायकवाड पी. एन. ८८८८८९७१३९
श्री. भोर एस. व्ही. ८००७९७५६४९
७. अनु. आशा कामशेत, ता. मावळ जि. पुणे श्रीम. देवरे अनिता अभिमन्यू ९६३७१०५०१०
८. अनु. आशा फुलवडे,ता. आंबेगाव जि. पुणे श्री. पोटे सुनिल कृष्णा ९४०४७९७५२९
श्री. फटांगरे सोपान पंढरीनाथ ९४०४३८५९८७